[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] دنیا

[تاریخ:] ۲۹ مرداد ماه ۱۳۳۴

[شماره:] ۳۷۲

 

از: دکتر حسین گل گلاب - استاد دانشمند دانشگاه تهران

در مسکو وقتی روزنامه پراودا اخبار مربوط به بهائیان ایران را چاپ کرد شوروی‌ها اطلاعاتی از علت مبارزه با بهائیان از من خواستند...

بطوریکه خوانندگان عزیز اطلاع دارند در اردیبهشت ماه آقای دکتر گلگلاب استاد دانشکده پزشکی طهران برای شرکت در جشن دویستمین سال تأسیس دانشگاه مسکو بآنکشور سفر نمودند قسمتهائی از خاطرات مسافرت ایشان را در شش شماره قبل مطالعه نمودید و اینک دنباله آن:...

...خبر مبارزه با بهائیان در ایران را روزنامه پراودا چاپ کرد. علیاف آنگاه گفت یک خبر تازه دارم راستی رفیق دکتر گلگلاب این موضوع بهائیان چیست؟ هاج و واج شدم پرسیدم مگر چیز تازهایست؟

گفت: مگر خبر نداری؟ فوراً روزنامه پراودا ارگان حزب کمونیست شوروی را از جیب خود درآورده و خبر چند سطری مربوط بمبارزه بهائیان در ایران را بمن نشان داد.

روزی که من از تهران حرکت کرده بودم با وجودیکه ایام ماه رمضان بود هنوز مبارزه با بهائیان از بالای منبر شروع نشده بود و خبری که روزنامه پراودا چاپ کرده بود خبر کهنهای بود چون ده روز قبل مبارزه با بهائیان در ایران شروع و منجر به اشغال حضیرةالقدس [حظیرةالقدس] گردیده بود.

خوب در خبر پراودا دقیق شدم و آن را یک خبر عادی جلوه دادم. علیاف روی خود را بمن کرده پرسید آیا در عصر اتم ممکن است آدم دین و مذهب داشته باشد.

-عجب! عجب! رفیق علیاف شما چرا این حرف را میزنید دین پایه و اساس زندگی ابناء بشر است. علیاف که انتظار چنین جوابی را نداشت گفت ول کنید دیگر دین و دین سازی در دنیا خریداری ندارد و مثلاً همین بهائیان چه میگویند و منظورشان چیست؟

من برای اینکه موضوع را درز بگیرم فوراً مطلب دیگری بمیان آورده و از بحث در پیرامون دین جلوگیری نمودم...

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]