[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه‌:] داد

[تاریخ:] یک‌شنبه ۱۸ فروردین ۱۳۳۰

سال نهم، شمارۀ: ۲۰۶۵

تک‌شماره ۲ ریال

دفتر اداره خیابان امیریه – تاٴسیس مهر ۱۳۲۱ – تلفن ۶۲۵۸

دارنده و نگارنده: ابوالحسن عمیدی نوری

مدیر: م - الموتی

 

 

توقیف ۱۵ نفر به اتّهام قتل یک زن و ۴ طفل

بنا به درخواست محکمهٴ جنایی تهران از دادسرای کرمان ۱۴ نفر متهمین به قتل یک زن و ۴ طفل او در ابرقو که شب ۱۱ بهمن ۱۳۳۲ به طرز فجیعی کشته شدند و پروندۀ آن‌ها در شعبۀ اوّل دادگاه جنایی تهران مورد رسیدگی قرار گرفت به تهران منتقل و به زندان شهربانی تحویل گردیدند. متهمین مزبور عبارتند از محمد شیروانی فرزند حاجی رضا - علی‌محمد شیروانی فرزند محمد - احمد نیکوئی فرزند حاجی رضا محمدحسین - زرند نیکوئی فرزند حاجی رضا - حاجی میرزا حسن شمس فرزند علی – عباسعلی ‌پور مهدی فرزند حاجی مهدی - یدالله افغان فرزند حسن - محمدعلی افغان فرزند باقر کیخسرو - راستی فرزند مهربان - غلام‌حسین سالکیان فرزند حسن - محمود مشکینی فرزند محمد - اسفندیار مجذوب فرزند هرمز - حبیب‌الله راٴفتی فرزند یحیی - عبدالخالق ملکوتیان فرزند عبدالغنی - چندی قبل هم جمعیت یزدی‌های تهرانی شخصی را به نام احمد بینش که از رؤسای انجمن بهائیان یزد و عامل موثّر در قتل فجیع ابرقو بوده دستگیر نمودند که اکنون زندانی است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]