[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه‌:] داد

[تاریخ:] ۲۱ اردیبهشت ۱۳۳۴

[شماره:] ۳۲۲۱

 

تلگرافهای واصله از مازندران

درباره ابراز تنفر از بهائیها

سولده – تلگراف ۱۹ اردیبهشت ۱۳۳۴

دفتر مخصوص شاهنشاهی رونوشت جناب آقای عمیدی نوری رونوشت جناب آقای ارسلان خلعتبری

قاطبه اهالی سولده نور ضمن ابراز تنفر و انزجار نسبت به دین غیر قانونی و مسلک عوام‌فریبانه بهائیها استدعا دارند برای حفظ شعائر مذهبی به پیروی از منویات مقدس اعلیحضرت همایونی بقید فوریت برای انحلال دین مضار بهائی در مجلس شورای ملی تصویب و نیز در لوایح استخدامی کشوری ارجاع مشاغل را به این گونه افراد مخرب افکار مردم ممنوع و نسبت به انفصال بهائی که حال حاضر شاغل امور دولتی هستند اقدام تا این لکه ننگ در جامعه مسلمین ایران معدوم و پرچم مقدس اسلام با توجه خاص ذات شاهانه در اهتزاز باشد رونوشت جهت جناب آقای دکتر آهی و دانشمند شهیر جناب آقای فلسفی و اداره تبلیغات و انتشارات تقدیم شد از طرف پنج هزار اهالی سولده نور

[نام حدود ۴۵ نفر ذکر شده است]

بابل – ۱۸ اردیبهشت ۱۳۳۴ – جناب آقای ارسلان خلعتبری رونوشت جناب آقای عمیدی نوری نمایندگان محبوب مجلس رونوشت جناب آقای فلسفی دانشمند شهیر.

پیرو بیاناتیکه از دانشمند شهیر آقای فلسفی در رادیو ایراد گردید چون غیر قانونی شناختن و جلوگیری از تبلیغات مضره فرقه بهائی در ایران خواسته و آمال تمام مردم ایران است استدعا داریم که برای ارواح مقدس اولیاء اسلام و اجرای منویات ملت ایران با گذراندن قانون از مجلس شورای این فرقه غیر قانونی اعلام و این کانون اختلاف و کشمکش و نزاع برای همیشه در ایران از بین رفته وحدت ملی ما مستقر و پایدار ماند بدیهی است از طرف نمایندگان محترم در گذراندن تصویب سعی مبذول خواهد شد از طرف رعایای قریه اجاکسر

[نام حدود ۲۴ نفر ذکر شده است]

از فریدونکنار ۲۰ اردیبهشت ۱۳۳۴

جناب آقای عمیدی نوری

رونوشت جناب آقای دکتر حمید آهی رونوشت جناب آقای ارسلان خلعتبری نمایندگان محترم مجلس شورای ملی تهران. بعرض میرساند واژگون ساختن کانون فساد و عمال اجنبی قطع ایادی خائن فرقه ضاله بهائی که ماسک دین در صورت گرفته [ناخوانا] تا علیه استقلال و حاکمیت ایران و اسلام در تمام تشکیلات نفوذ کردهاند از آن نمایندگان ارجمند خواستار و تقاضا داریم طبق قانون اساسی بقید سه فوریت غیر قانونی بودن حزب بهائی را تصویب و اعلام تاج و تخت و پرچم‌دار مذهب جعفری را از هر خطر آینده محفوظ ارواح پاک ائمه هدی و قلوب مسلمین را مسرور نام نیک خود را در صفحه تاریخ پرافتخار اسلام پایدار و برقرار نمایند

با تقدیم احترام از طرف قاطبه اهالی شیخ ابوالحسن افضلی نوری ۱۸ اردیبهشت ۱۳۳۴

[نام حدود ۱۴ نفر ذکر شده است]

تلگراف ۲۰ اردیبهشت ۱۳۳۴

بابلسر - ریاست مقدس مجلس شورای ملی رونوشت جناب آقا ارسلان خلعتبری رونوشت جناب آقای عمیدی نوری نمایندگان محترم مجلس شورای ملی محترماً بعرض میرسانیم چون فرقه ضاله و منفور بهائی با وسایلی که از منبع دیگران در اختیار آنها گذارده میشود موجبات اختلاف و تشنج در مملکت ایران بوجود آوردهاند که مظاهر اعمال نابکارانه آنها در گوشه و کنار مملکت در بعضی اوقات خود نهانی و حتی به خون ریزی منتهی میگردد برای تحکیم مبانی استقلال مملکت و قوانین وحدت سعادت ملت ایران استدعا داریم با گذراندن قانون از مجلس شورای ملی فرقه بهائی که دشمن اسلام و ایرانند غیر قانونی شناخته شود در این اقدام و عمل خداپسندانه ارواح مقدس اولیاء اسلام را شاد و ملت مسلمان ایران را مسرور فرمائید و اشاعه این مرام و مسلک خانمان برانداز که ملازم با محو و اضمحلال دین مقدس اسلام و استقلال مملکت ایران است در صفحه این کشور محو و نابود گردد.

[نام حدود ۳۱ نفر ذکر شده است]

بابلسر – تلگراف ۲۰ اردیبهشت ۱۳۳۴

جناب آقای ارسلان خلعتبری رونوشت جناب آقای عمیدی نوری مجلس شورایملی.

این جانبان مسلمانان ساکن قریه عرب خیل که از سالیان دراز دچار فساد کاری و خراب کاری جمعیتی بنام بهائی هستیم تقاضا میکنیم از مجلس شورای ملی که کعبه آمال ملت نجیب مسلمانان میباشد همانطوری که قانون غیر قانونی بودن حزب مضره توده را تصویب قانونی بقید سه فوریت راجع باین جمعیت گمراه خطرناک غیر قانونی بودن آنها را تصویب و برای همیشه آرامش در مملکت برقرار و ریشه فساد بکلی نابود گردد.

البته نمایندگان محترم مجلس شورای ملی اقدام فوری و جدی مینمایند زیرا که تصویب این قانون خواسته تمام طبقات این مملکت است پاینده باد مجلس محترم شورای ملی ایران از طرف مسلمین قریه عرب خیل

[نام حدود ۲۰ نفر ذکر گردیده است]

تلگراف

بابلسر ۲۰ اردیبهشت ۱۳۳۴

جناب آقای ارسلان خلعتبری رونوشت جناب آقای عمیدی نوری نمایندگان محترم مجلس شورایملی کپیه جناب آقای فلسفی دانشمند شهیر

پیرو بیاناتی که از دانشمند شهیر آقای فلسفی در رادیو ایراد گردید چون غیر قانونی شناختن و جلوگیری از تبلیغات مضره و فرقه ضاله بهائی در ایران خواسته و آمال تمام مردم ایران است استدعا داریم که برای شادی ارواح مقدس اولیاء اسلام و اجرای منویات ملت ایران با گذراندن قانونی از مجلس شورای این فرقه غیر قانونی اعلام و این کانون اختلاف و کشمکش و نزاع برای همیشه از ایران از بین رفته وحدت ملی مستقر و پایدار مانده بدیهی است از طرف نمایندگان محترم در گذراندن تصویبنامه سعی وافی جهت لازم مبذول خواهد شد از طرف رعایا کامده و تارهآباد

[نام حدود ۵۴ نفر ذکر شده است]

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]