[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] داد

[تاریخ:] ۱۵ شهریور ۱۳۳۴

[شماره:] ۳۳۰۵

 

تعداد بهائیان ادارات و حرام شدن زن و فرزند بآنها

کارزار- مسلم شده است که تعداد بهائیان کارمند دولت از دو هزار نفر متجاوز است قریب دو هزار تن هم در شرکت نفر و سایر مؤسسات مشغولند و مجموعاً چهار هزار بهائی در ادارات و وزارت‌خانه‌ها اشتعال دارند.

قرار است طبق دستور دولت و تجویز آیت‌اله بروجردی از اینها راجع بمذهب سئوالی شود اگر خود را بهائی معرفی کردند اخراج والا ابقاء شوند فعلاً بهائیان وسط گیر کرده‌اند اگر بگویند بهائی اخراج می‌شوند و از نان خوردن میافتند و اگر هم خود را معرفی نکنند از محفل توبیخ می‌شوند و زن و فرزند آنها طبق مذهب بهائیت بآنها حرام میشوند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]