[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] بامداد

[تاریخ:] چهارشنبه ۴ تیرماه ۱۳۵۹

[شماره:] ۳۱۵

[صفحه:] ۹

 

[با تیتر درشت] درآمدی بر نظام آموزش عالی در ایران (۷)

جنبش ضد امپریالیستی دانشجویان

نوشته: دکتر ناصر تکمیل همایون

...نخستین عمل علیه استقلال دانشگاه تقویت دانشسرای عالی جدا از دانشگاه با کمک دو سازمان بیگانه ساخته بهائیت و فراماسونری بود باین مؤسسه بودجه زیادی تعلق گرفت تا بدور از اثرات «دانشگاه مغضوب» دانشجویان سربراه و «شاهدوست»! پرورش یابند و آنان نیز بعنوان معلمان خوب و «معقول» بتوانند در سرتاسر ایران دانش آموزان و نسل بعد از کودتا را تربیت کرده و «ضد مصدق» بارآورند.

همزمان در مراکز استانها، دانشکده‌ها و دانشگاهها تأسیس شدند و دولت وابسته به امپریالیسم کوشش بعمل آورد تا روابطی میان این دانشگاهها و دانشگاه تهران بوجود نیاید حتی تصمیم گرفته شد که دانشسرای عالی از تهران بجاده قزوین منتقل شود. هر مسافری هم اکنون میتواند در کنار پل بزرگراه کرج– قزوین- تابلوهای دانشسرای مزبور را در بیابانها مشاهده کند دکتر اقبال و یاران دانشگاهی او هر روز بمقام «فرماندهی» اطلاع میدادند که دانشگاه آرام است و دانشسرای عالی پایگاه «شاهدوستان» شده است و دانشگاههای دیگر شهرستانها نیز در امنیت کامل بسر میبرند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]