[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه‌:] بامداد

[تاریخ:] ۲۵ دی ۱۳۵۸

[شماره:] ۲۰۶

 

ضمن نامهای به شورای انقلاب: کارکنان بانک صادرات خواستار تعیین تکلیف سهام خود شدند.

کارکنان بانک صادرات ایران ضمن نامه سرگشاده‌ای بعنوان شورای انقلاب که رونوشت آن به بامداد رسیده است خواستار تعیین تکلیف سهام خود شدند.

... ما با قلبی مملو از محبت و اشتیاق و پاکدامنی، با جسم و روحی خستگیناپذیر برای بقاء مؤسسه و آینده خود و همسر و فرزندان در یک بانک کار میکنیم و همیشه فکر میکردیم کاری که میکنیم بهره و ثمره‎اش بدستمان خواهد رسید و بدینوسیله سرمایهگذار مؤسسه خودمان هستیم. در آن زمانیکه مبارزات حقه ملت شریف ایران علیه دولت وقت شروع شد نظر باینکه هژبر یزدانی که دارای دین بهائی و تعدادی از سهام بانک صادرات را از طریق اطاق بورس و لطافتالحیل بدست آورده بود نظر افکار عمومی نسبت ببانک صادرات برآشفته شد؛ و تمام سعی مدیران قبلی بانک بر این بود که از طریق مسالمتآمیز بانک صادرات ایران را از این مهلکه نجات دهند...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]