[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه‌:] بامداد

[تاریخ:] سهشنبه ۸ خرداد ماه ۱۳۵۸

[شماره:] ۲۰

[صفحه:] ۱۰

 

در بانک ایران و انگلیس چه میگذرد؟

یک گروه چند ملیتی گردانندگان بانک ایران و انگلیس بودند

بامداد فاش میکند:

یکی از بانکهای چند ملیتی که دوران رژیم گذشته برای چپاول و غارت ملت ایران، در ایران تأسیس شد. بانک ایران و انگلیس بود.

یک سوم از کل سهام این بانک متعلق به بانک استاندارد چارتر انگلیسی میباشد و دو سوم سهام دیگر متعلق به یک گروه چند ملیتی است. گردانندگان این بانک از تمام ملیت‌ها و ادیان از قبیل مسیحی، زردشتی، کلیمی، و مسلمان و فرقه بهائی بودند برای اینکه به صدق گفته‌های ما آگاهی یابید نام گردانندگان و ملیت و مذهب آنان را بشرح زیر مطالعه فرمائید.

ارباب رستم گیو زردشتی – حبیبالله نهائی کلیمی - هژبر یزدانی بهائی و متواری - لرد باربر مسیحی انگلیسی ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]