[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه‌:] بامداد امروز

[تاریخ:] ۱۶ خرداد ۱۳۵۸

[شماره:] ۲۶

 

ایران: انقلاب به نام خدا

(۲۱)

...اسلام شیعه هم اقلیتهای مذهبی از جمله زرتشتیان را که اکثراً در منطقه یزد، شهر بزرگی در حاشیه کویر، سکنا دارند و نیز اهل کتاب مانند مسیحیان و کلیمیان را به رسمیت میشناسد. اما بهائیان از این شناسائی مستثنی هستند. از نظر شیعیان بهائیها چیزی جز آنچه فراماسونری میگوید عرضه نمیکنند. پیش از این آیتالله شریعتمداری، یکی از رهبران مذهبی شیعیان، از اینکه به آنان نیز به عنوان اقلیتی مذهبی حقوقی اعطا کند خودداری کرد. بهائیها مردمانی از هیچ کجا و جهان وطناند. بیگانگانی به دشوارترین مفهوم کلمه که شاه به بعضی از آنها در کنار خود مسئولیتهائی در برابر شیعیان داده بود. آیا در جمهوری اسلامی این جهان وطنان نیز خواهند توانست هم چون بقیه مردم از حقوقی بهرهمند شوند؟ این سؤالی مطرح است زیرا بهائیان از چند ماه پیش مورد تعاقب هستند. به چشم شیعیان بهائیها خود فسادند.

کلمه فساد در آخرین روزهای سال ۱۹۷۸ در تهران حکم کلید را دارد. مذهبیون آن را محصولی کاملاً وارداتی و ضد اسلامی میدانند که طرز عمل بانکها بر مبنای ربا نمونهای از آنست در ایران هرگاه صحبت از فساد میشود یقیناً صحبت از خاندان سلطنتی و دربار است و نیز فراماسونها، بهائیان و یهودیها. گوئی بدی خصوصیتی است که از جائی دیگر آمده و از ذات «دیگری» است. مذهبیون تاکید میکنند که «اقلیتها در جمهوری اسلامی آزاد خواهند بود» «آنها از آزادی بهرهمند خواهند شد که نه در رژیم شاه و نه در کشورهای غربی برایشان وجود ندارد»...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]