[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[روزنامه:]  آزادگان شرق

شماره ۶۳

تاریخ ۲۹ اردیبهشت ١٣٣٤

 

این نامه بامضای عدهای از علاقمندان این روزنامه برای درج فرستاده شده که عیناً درج میکنیم:

همزمان با اعلام غیر قانونی بودن فرقه بهائی که مورد تائید مجلس شورای ملی هم قرار گرفته است شایسته میباشد که مقامات دولتی افراد متظاهر به تقویت این فرقه را که با اهداء تابلو و اشیاء دیگر بحظیرةالقدس شناخته شدهاند (از قبیل مصور [منصور] رحمانی) از راس مشاغل حساس برکنار نماید چون اکثر طبقات بهویت آنان واقف و مقامات انتظامی هم از فعالیت مشکوک این اشخاص در گذشته بخوبی آگاه میباشند.

آزادگان شرق - نامه فوق را برای انجام وظیفه مطبوعاتی خود که انعکاس افکار مردم است درج کردیم ولی در عین حال نظر ما همان است که طی مقاله خود اعلام کردهایم و معتقدیم که رسیدگی و تشخیص این قبیل مسائل فقط در عهده صلاحیت دولت میباشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]