[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه‌:] آزادگان

[تاریخ:] ۱۴ بهمن ۱۳۵۸

[شماره:] ۳۶

 

هیت احزاب در ایران

احزاب دولتی سی چهل سال اخير از قبيل دموکرات قوامالسلطنه و ملیون اقبال و "جمعیت مترقی" حسنعلی منصور و ایران نوین هویدا و رستاخیز و در حاشیه‌اش احزاب «اپوزیسیون» از اراده ملی سید ضیاءالدین و زحمتکشان بقائی و حزب مردم اسدالله علم و بعدا «جناح»های رستاخيز...

...همه میدانیم که شاه بعنوان مدیر عامل شرکت سهامی جهانخواران با توافق روس و انگلیس و آمریکا سر کار آمد و آن نیروهای سیاسی که از او حمایت میکردند و برایش برنامه میریختند ایادی همین سه قدرت بودند که در سه تیپ: کمونیست و توده‌ای مرتد، فراماسون و بهائی و صهیونیست، و تکنوکرات...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]