[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] آئین اسلام

[تاریخ:] ۱۳ مهر ۱۳۳۴

[شماره:] ۲۸

[صفحه:] ۹

 

صدای عناصر پلید نفاق

آقای اسمعیل نگاهبان از کنگاور شرحی در زیر عنوان فوق نوشته که خلاصه آن بنظر خوانندگان گرامی میرسد.

نامبرده پس از بیان اینکه صداهای منحوس عناصر پلید دین تراشان در این کشور طنین‌انداز شده و مایۀ بدبختی و باعث تولید اختلافات گردیده است سکوت دولت و غفلت علمای اسلام و سستی ملت اجازه داده است که عدهای بی سر و پا در شهرستانها و مناطق دور ادیان باطله خود را تبلیغ نمایند چنین مینویسد: چند نفر مجهولالهویه به کنگاور وارد و بر خلاف مذهب رسمی کشور مسلک خرافی بهائیها را تبلیغ نموده و هتاکی و جسارت را نسبت بدین مقدس اسلام دریغ نمیدارند. نویسنده اضافه میکند با اینکه بمبلغین نامبرده از طرف اهالی اظهار شد که قوانین کشور باید مراعات شود نه تنها اعتنا نکردند بلکه بمراتب جسارت خود افزودند و اهالی کنگاور که تاکنون بر خلاف انتظامات کشور قیامی ننموده است اگر دولت از جلوگیری خودداری ننماید مقابل آن عناصر فاسده ناچار است بوظایف دینیه خود قیام نماید و در خاتمه از دولت جدا تقاضا کرده است که در جلوگیری از تبلیغات ادیان باطله اقدامات لازمه بعمل آید تا رفع نگرانی از عموم مسلمانان و خصوص اهالی کنگاور شود.

آئین اسلام: - در حدود چهل نفر از محترمین کنگاور در موضوع تبلیغات نامردانه بهائیها به آقای نخست وزیر و وزارت کشور و آقایان دکتر معاون و دکتر زنگنه تلگرافی مخابره نمودهاند که رونوشت آن باین اداره نیز مخابره شده و ما بسیار متأسفیم از این که آقای صدر با اینکه شخصاً علاقهمند بدین اسلام میباشند و باجرای قانون کشور ذی‌علاقه هستند باینگونه شکایات که ممکن است بعواقب وخیمهای منتهی شود ترتیب اثر نمیدهند. بدیهی است که عناصر فاسده ای در پستهای حساس دولتی وجود دارند که از سکوت دولت و بیاعتنائی آن استفاده نموده و مشتی بی سر و پا را بایجاد نفاق تحریک میکنند و اگر شکایاتی در اینگونه موارد بشود و از نخست وزیر یا سایر مقامات عالیه امر برسیدگی شود چون بالاخره بهمان پستهای حساس تماس خواهیم نمود لذا نتیجه معکوسی را میبخشد و همان مبلغینی که مورد شکایات اهالی ولایات هستند ممکن است دست نشانده و فرستادۀ همان عناصر باشند که عرایض و تلگرافات اهالی بالاخره بدست آنها رسیدگی خواهد شد. پس باید دوایر دولتی از رئیس و معاون گرفته تا پائینترین پستها از وجود این گونه عناصر ناپاک، پاک گردد تا باین گونه شکایات ترتیب اثری داده شود و الا باید خود اهالی در هر منطقه بدون اخلال بانتظامات جلو این میکربهای جامعه را گرفته و ممانعت نمایند.

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]