[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 [روزنامه:]  آئین اسلام

شماره ۷۶

مورخ ۱۶ شهریور ١٣۲۴

صفحه ۱۱

ستون ۱

امضاء

 

ریاست محترم مجلس شوری ملی

جناب آقای نخست‌وزیر – ریاست محترم شهربانی – ریاست محترم ژاندارمری مدیر محترم روزنامه آئین اسلام بطوری که از راور کرمان اطلاع میدهند سه نفر مبلغ بهائی بآنجا وارد شده مشغول تبلیغات گمراه کننده شده و هیاهوئی در این ناحیه برپا کردهاند از طرف برخی از اهالی گویا با اشخاص مزبور مصادف شده و زدوخوردی کردهاند و بهائیان اطراف از موقعی استفاده نموده میخواهند موضوع را بنام کارمندان انجمن تبلیغات اسلامی تمام کنند تا از این راه پیشرفتهایی که در ناحیه مزبور شده خنثی گردد. ما تقاضای عاجلانه داریم که اولاً این اشخاص را که جز وسیله نفاق و تفرقه نیستند از آن محل دور کرده و ثانیاً دستور دهند رسیدگی دقیقی بعمل آید تا زد و خورد کنندگان با آنها معلوم شود زیرا بطوری که شیوه این انجمن است و بتمام کارمندان خود دستور داده هیچوقت از مبارزه عقلی و علمی متجاوز نخواهد شد. منتظر جواب و نتیجه هستیم.

انجمن تبلیغات اسلامی.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]