[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] ایران تریبیون

[تاریخ:] شنبه ۲۴ مرداد ماه ۱۳۶۰

[شماره:] ۱۰۷

سال سوم

 

گروهی از بهائیان ایران درهمدان اعدام شدند

انگشتان اعدام شدگان را با شکنجه قطع کرده بودند

واشنگتن – خبرگزاریهای خارجی: رژیم جمهوری اسلامی، طی هفته گذشته به کار اعدام گروه‌های مختلف مردم ایران سرعت بیشتری بخشید. در میان اعدام شدگان که در سراسر ایران بخصوص زندان اوین به جوخه‌های تیرباران سپرده شدند، چهار پزشک نیز وجود دارند. این چهار پزشک در همدان باتهام بهائی‌گری اعدام گشتند. شاهدان عینی گفتند که انگشتان دست این چهار پزشک را در زندان قطع کرده بودند و آثار شکنجه برسر و صورت آنها نمایان بود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]