[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] ایران ما

[تاریخ:] ۱۴ اردیبهشت ۱۳۳۵

[شماره:] ۲۷۱

 

از: شین

راه حل ناسیونالیستی برای تصفیۀ هیئت حاکمه

روزنامۀ ایران ما، مسئله‌ای را طرح کرده از دوستان ناسیونالیست خواسته بود به آن توجه نموده راه حلهائی نشان دهند. البته باین سئوال یا مسئله پاسخهائی رسید و چاپ شد و من اینجا از جهت دیگری همان مسئله را مورد نظر قرار داده‌ام...

...حکومت حاضر نیز که با گرز مبارزه با فساد بمیدان آمد، صرف نظر از اقدامات نمایشی از قبیل بردن تریاکیها بباغ مهران و اخراج چند بهائی از ادارات و افزودن بر تعداد حقوق‌بگیران بیکار دولت (کارمندان معروف به وابستۀ اقتصادی در وزارت دارائی و وزارت کار) قدم دیگری برنداشت....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]