شما و مطبوعات

بریدۀ جراید روز

تهران: خیابان سعدی- پاساژ سعدی- صندوق پست ۵۱۷

تلفن: ۳۱۷۷۶۶

 

]روزنامه:] آیندگان

شماره ۳۳۳۱

۲٢ فروردین ۱۳۵۸

 

در سر کار خود حاضر شوند

از محمود آباد آمل تلفن می زنم - دو ماه پیش سه نفر از کارکنان استراحتگاه تابستانی شرکت ملی نفت ایران را به بهانه بهائی بودن اخراج کردند. این افراد با وجود اینکه نامه ای از آیت‌اله طالقانی جهت ادامه‌ی کار خویش به کمیته ارائه داده اند، هنوز اجازه ندارند که در سر کار خود حاضر شوند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]