[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] آتش

[تاریخ:] ۱۳۳۸

[شماره:] ۵۱۱

 

یک فیلم پر سر و صدا

در محافل سینمائی شایع است که یکی از تهیه‌کنندگان خیال دارد از زندگی و ظهور «باب» و «بها» فیلمی تهیه کند و در اینمورد عده‌ئی مشغول مطالعه هستند تا مقدمات کار را تهیه نمایند.

هنوز نام استودیوئی که این فیلم در آن تهیه خواهد شد معلوم نیست و از درج نام تهیه‌کنندگان این فیلم نیز بنا بتقاضای خود ایشان خودداری میکنیم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]