[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه‌:] آتش

[تاریخ:] دوشنبه ۲۲ آبان ماه ۱۳۵۷

 

نوشته: سید شمس الدین قناتآبادی

حکومتهای سیاه

علم، منصور، هویدا، آموزگار و شریف امامی

فاجعه عظیم و سیاه مملکت ما با حکومت اسدالله علم و دار و دسته چپ و راست او شروع گردید:

اسدالله علم که یک تربیت شده صدیق مکتب استعماری انگلستان بود بطوریکه گردانندگان وقت سیاست انگلستان و دنیس رایت سفیر سابق انگلستان مرگ علم را برای انگلستان یک ضایعه دردناک و یک فقدان ناگوار اعلام نمودند...

...غلامعباس هویدا (که بغلط امیرعباس مشهور شده) به علت استقبال پدرش در دستگاه سفره خانه شوقی افندی در عکا الفتی در حد نمک پروردگی با بهائیان و سران آنها داشت و اکثر رفقا و دوستانش از آن فرقه بودند کابینه مرکب از بهائیان و سرسپردگان خارجی از چپ و راست تشکیل داد و به دنبال سیاست تخریبی اسدالله علم و منصور و گروه مترقیش و به دلیل دشمنی سرسختانه بهائیان کابینهاش با اسلام و علماء شیعه و اساس فکری و تربیتی چپ گرایان دولتش از همان ابتدای امر رویهای آشتی ناپذیر با اسلام و برنامه تحقیرآمیز با جامعه روحانیت شیعه اتخاذ و اجرا نمود و نظر به اینکه هویدا و دار و دستهی چند فرقهای و چند ملیتیاش هدفی جز نابودی آزادی و دمکراسی و غارت و چپاول دارائی مملکت و ملت نداشتند...

...با خارج شدن منصور از صحنه شاه مهره گروه مترقی که تا آن روز هم معروفیتی نداشت بنام امیرعباس هویدا با عنوان رئیسالوزراء کارگردان معرکه گردید و با زیرکی و...

...هویدا و دارو دسته بهائی و چند ملیتیاش غافل بودند که اصل شصت و چهارم قانون اساسی که صراحتاً اعلام کرده وزرا نمیتوانند اوامر کتبی و شفاهی پادشاه را مستمسک رفع مسئولیت از قبیل مارکسیستهای اسلامی در نطفه خفه کرده و اعتراض کنندگان و ایراد گیرندگان و قرار دهند زیرا بهرحال این دولت و هیئت وزرا هستند که در مقابل ملت ایران مسئول اعمالی که انجام دادهاند میباشند...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]