[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه‌:] اطلاعات

[تاریخ:] سهشنبه سیام شهریورماه ۱۳۶۱

[صفحه:] ۴

 

گفتگوی اطلاعات با پروفسور حامد الگار استاد دانشگاه برکلی

عدم گرایش به شرق و غرب مهمترین دستاورد انقلاب اسلامی است.

اشاره پروفسور حامد الگار یکی از طرفداران انقلاب اسلامی مقیم آمریکا و استاد دانشگاه برکلی اخیراً سفری به کشور ما داشت و مدتی در جمهوری اسلامی بسر برد.

برای آشنائی بیشتر با ایشان که دارای تحصیلات و تحقیقات مفصلی پیرامون اسلام و انقلاب اسلامی است بر آن شدیم تا با وی بگفتگو نشسته و نظرات وی را درباره مسائل مختلف جویا شویم. مشروح مصاحبه ما با ایشان را در زیر میخوانید:

...س- نظر شما نسبت به اسلام آمریکائی چیست؟

ج- سید قطب در سال ۱۹۱۲ [١٢٩١ / ١٢٩٠] یا ۱۹۶۳ [١٣۴٢ / ١٣۴١] با نوشتن مقالهای تحت نام مذکور این مسئله را مطرح کرد. هم اکنون عربستان سعودی نشانه چنین اسلامی است. جدا کردن دین از سیاست از عمدهترین اهداف چنین اسلامی است که البته استعمار توانسته است تا اندازهای موفق هم بشود...

...س- تبلیغات جمهوری اسلامی در خارج از کشور چگونه است؟

ج- باید بگویم که برای خنثی کردن تبلیغاتی که علیه جمهوری اسلامی در خارج جریان دارد کار اساسی انجام نگرفته است و میتوان آنرا یکی از کمبودهای مهم این انقلاب بحساب آورد. امام نیز به این مسئله اشاره کردهاند مثلاً بهائیها تبلیغات زیادی علیه جمهوری اسلامی میکنند. البته میدانیم بهائیها بعنوان یک جماعت سیاسی با رژیم شاه همکاری میکردهاند ولی تاکنون اسناد قابل قبولی برای غیر ایرانیها ارائه نشده است. مثال دیگر، کارهای سازندهای که در جمهوری اسلامی ایران در جریان است. از قبیل جهاد سازندگی، تقسیم اراضی و واگذاری زمین به دهقانان. این نوع فعالیتها در خارج کمتر انعکاس دارد، بطوریکه این ذهنیت برای همه ایجاد میشود که انقلاب اسلامی یعنی درگیریها، جنگ، مسائل سیاسی، دستگیریها و امثال آن. دولت و ارگانهای تبلیغاتی دولت بایستی این مسائل را منعکس کنند و روی آن کار کنند...

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]