[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه‌:] اطلاعات

[تاریخ:] دوشنبه ۱۴ شهریور ماه ۱۳۶۲

[شماره:] ۱۷۱۰۱

[صفحه:] ۶

 

روابط حسنه با ساواک

درشناخت حزب قاعدین زمان

نوشته: ع – باقی...

...یکی دیگر از معیارهای شناسائی جریانات این است که ببینیم دوست و دشمن آن کیست؟ راجع به انجمن برخی فقط یک طرف آنرا گرفتهاند و میگویند که آقا ببینید دشمنان اینها (انجمن) چه کسانی هستند، دشمنان اینها منافقین، تودهايها و .... هستند و سپس نتیجه میگیرند که آیا همين امر حکایت از اصالت و درستی اینها نمیکند؟...

...حال ببینیم که اگر دشمنان قاعدین مارکسیستها و بهائیها بودهاند آیا دوستان ایشان چه کسانی بودهاند؟ آیا امام و پیروان امام بودهاند یا شاه و اعوان و انصارش و ساواک جلادش و سرمایه اندوزان و متمولین استثمارگر و هژبر و ثابتی و ... ببینیم که آیا انجمن در خط اسلام و امام حرکت میکرد يا در خط کفر و عنادورزی با امام و خط امام.

 امام امت در طی اعلامیههای پی در پی و سخنرانیهای در تبعید خطر آمریکا و شاه را گوشزد میفرمودند، ولی انجمن هنگامیکه خطر اصلی برای دین و حيات اسلامی و جامعه ما آمریکا و دست نشانده اوست خطر بهائیت را عمده کرده و با او به مبارزه مشروط و مصنوعی میپردازد و در اصلی کردن او تا جایی پیش میرود که با تکیه بر ساواک و اخذ قانونیت از آن به انجام رسالت خود ادامه میدهد.

 مهندس طیب میگوید «درگذشته انجمن موضع مشخص و قاطعی نداشته، برای مثال میتوان از اجازهای که از ساواک برای تشکیل جلسات خود میگرفته نام برد» (۱) و در جای دیگر میگوید «در رابطه با مبارزه با بهائیت چون برای انجمن مبارزه بابهائیت مطرح است و رژیم منحط شاه بعنوان یک خطر عمده برای اسلام در بینش انجمن مطرح نیست.  لذا گاهی اوقات برای مبارزه با بهائیت انجمن متوسل به مقاماتی که در رژیم گذشته صاحب نفوذ و صاحب قدرتند میشود تا حتی به مرز مقامات و شخصیتهای رژیم شاه نزدیک شود و يكجوری آنهارا متقاعد کند که بله بیایند و کمک کنند، (۲) و حزب قاعدين حتی عمل کردن با اجازه ساواک و مطابق مصالح سلطنت جابر و با نظر مقامات ذی صلاحيت آنرا یک امر قانونی تلقی کرده و بصورت یک ماده قانونی برای انجمن درمیآورد...

...پیرو نامه شماره ۲۰۱۷۱ ر ۲۰ ه ۱۲ – ۱۷ فروردین ۳۶ سازمان اطلاعات و امنیت تهران خواهشمند است دستور فرمائید از هر گونه اقدام و نظراتیکه نسبت به پنج نفر یاد شدگان در نامه پیروی مذکور بعمل خواهند آورد این واحد را نیز آگاه سازند.  ضمنا چون تجمع نامبردگان جنبه ضديت با مسلک بهائیت را دارد و برابر اطلاع حاج شیخ محمود ذاكرزاده (تولائی) معروف به حلبی از گردانندگان این جلسه با بخش ۲۱ سازمان اطلاعات و امنیت تهران همکاریهائی دارد، اصلح است هر گونه اطلاعی در مورد جلسه متشکله را قبل از احضار بقیه از مشاراليه استفسار نمایند - ح

رئیس واحد اطلاعاتی کمیته مشترک ضد خرابکاری - ناصری - ۲۳ فروردین ۱۳۳۶ امضاء»...

...برابر اظهار نامبرده بالا آقای محمد صالحی نماینده انجمن مباحثه و ارشاد بهائیان به دین اسلام از طریق آن ساواک احضار و توضیحاتی در مورد انجمن مذکور از وی خواسته شده است، با آنکه مشاراليه صراحتا اعتراف نموده که کلیه سوابق امر توسط گردانندگان انجمن در مرکز در اختیار ساواک قرار گرفته معهذا مرتبا به عناوین مختلف احضار و مورد بازرسی قرار گرفته است. خواهشمند است دستور فرمائید چگونگی و علت احضار نماینده انجمن فوقالذكر را اعلام دارند.»

ادامه دارد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]