[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] اطلاعات

[تاریخ:] چهارشنبه ۳۰ شهریور ماه ۱۳۶۲

[شماره:] ۱۷۱۱۴

[صفحه:] ۶

 

انتظار سازنده و انتظار ویرانگر

در شناخت حزب قاعدین زمان

نوشته: ع – باقی

قسمت هفدهم

جالب اینجاست که بهائیت هم به پیروان خود تکلیف میکند که «باید جویای کامیابی ستمگران باشند و خواهان شادمانی جفاکاران و هرچه مظلوم واقع شوند بهتر است.»

این است قرابت بهائیت با ضد بهائیت!

انجمن میخواهد آنچه را که در قالب عباراتی نظیر تقیه و دشمن فریبی و استتار و سکوت و سازش و عدم تظاهر به مبارزه با دشمن، یعنی عدم دشمنی آشکار، ریخته است به زبان روز و مقیاس امروزه ملتها بیان کند و آنچه را مدعی شده، مدرنیزه کرده و تحویل دهد لذا میگوید مسئله تقیه و استتار در مقیاس امروزه ملتها سیستم ضد اطلاعات و ضد جاسوسی و عدم تظاهر به نبرد با دشمن را سیاست عدم تعهد مینامند، (۱) ...

... حجتالاسلام هاشمی رفسنجانی زبان گویای مستضعفین و مدافع محرومین و مجتهد عالیقدر و شاگرد و بازوی امام امت در این رابطه میگوید: آن گروههائی که در دورانهای طولانی از گذشته تا امروز به اسم اینکه امام زمانی میآید و اصلاح میکند دستشان را گذاشتهاند روی هم و تسلیم مظالم شدهاند و امروز هم گاهی زمزمه میکنند که بالاخره کارها را امام زمان باید اصلاح کند دلیل منتظر نبودن اینها همین است. اگر منتظر بودند جوری عمل میکردند که امام زمان وقتی آمد متناسب با امام زمان زندگی را تنظیم کرده باشند، امام زمان وقتی آمد و دید، ثروتمند کذائی این همه پول دارد باز هم گرانفروشی میکند با او برخوردش مثل ماها نیست...

...امام زمان برای نجات یکعده منظلم و راحت طلب ظهور نخواهد کرد اگر بنا باشد، مساله مهدی موعود «عج» مساله راحت طلب باشد تمام مبارزات ائمه ما در طول تاریخ اشتباه است، زمان ظهور مهدی موعود زمانی است که مردم باید تلاش کنند و شهید و جانباز بدهند. (۷)

در خاتمه این بخش مجدداً یادی از فرقه پلید و استعماری و جاسوسی بهائیت میکنیم که تکلیف میکند که «بهائیان باید جویای کامیابی ستمگران باشند و خواهان شادمانی جفاکاران و هر چه بیشتر مظلوم واقع شوند بهتر است.»

و این است قرابت بهائیت و ضد بهائیت در اندیشه و عمل و ضدی که گویند چپ: آوازه افکند و از راست شد.

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]