[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه‌:] اطلاعات

[تاریخ:] ۱۶ مرداد ۱۳۶۲

[شماره:] ۱۷۰۷۷

 

نگاهی به «انجمن ضد بهائیه» از تأسیس تا انحلال

از نخستین روزهایی که در سالهای ١٣۵۳ و ١٣۵۴ و چه بسا کمی زودتر، نام انجمن ضد بهائیت را شنیدم، تا یکم مرداد ماه ۱۳۶۲ روز اعلام تعطیل انجمن که اینک نام خود را حجتیهی مهدویه گذارده است، سالها گذشت، سالهایی که بدون تردید، صحنهی عظیمترین و شگفتآورترین حوادث تاریخ جهان بود.

در آن سالها، ما هنوز در دبیرستان علوی مشغول تحصیل بودیم و علوی نه تنها پایگاه انجمن ضد بهائیت بود که خود به عنوان یکی از ارکان تبلیغ و ترویج طرز تفکر حاکم بر انجمن به شمار میآمد و مربی قشرهای مذهبی آنچنانی بود. شاید شنیده باشید که آقای حلبی بنیانگذار انجمن گفته است که اگر علوی نبود، انجمن هم پا نمیگرفت...

اما گاهی هم شاهد بودهایم که نیروهایی از درون همین بافت، با شناخت کاملی که از آن داشتهاند، نتوانستهاند، با آن همگام باشند. یکی از آنها همین انجمن ضد بهائیت بود. انجمن ضد بهائیت، همچون بسیاری از قشرهای دیگر که رفتند و جامعه را از وسوسههای خویش آسوده ساختند، از متن همین جامعه و همین بافت برخاسته بود، اما چه شد که همگام حرکت و خیزش مردمان پیش نرفت؟ پرسشی است که ما در این نوشته، در تلاش و جستجوی پاسخ آنیم.

در وهلهی اول، درک و برداشت اصیل اسلامی از برخی ابعاد اسلام با درک و برداشت انحرافی چنین کسانی تفاوت دارد. اگر بگوییم، انجمن ضد بهائیت دشمن انقلاب و اسلام است، سخن سنجیده نگفتهایم. اعضای انجمن، فرزندان اسلامند و برخاسته از همین مردم. ..

...هر دو رفتنی بودند و مهم این نبود که کدامین زودتر برود. وقتی هم حزب توده رفت، دیگر جایی برای ماندن طرف دیگر نبود. دشمن در رسانههای تبلیغاتی خود، با زمینهیی که قبلاً وجود داشت، در هم ریختن پایههای حزب توده را پیامد تسلط انجمن ضد بهائیت میدانست. خبرگزاریها تفسیرها و تحلیلهای عجیبی کردند. و چون مرحله، مرحلهی تحول و انقلاب اقتصادی بود بسیاری از آنها به اصطلاح خودشان هیأت حاکمه را به دو جناح بنیادگرای خط امام و حجتیهای محافظهکار تقسیم میکردند!

جالب اینجاست که دشمن هنوز گیج است و اگر چه تبلیغات ما در این زمینه ضعیف بوده است اما بد نیست بدانید که تا کنون و با گذشت دو هفته از صدور اطلاعیهی انجمن ضد بهائیت هیچ خبری در این مورد، از سوی خبرگزاریهای جهانی مخابره نشده است!

«ب - شریعتمدار»

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]