[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه‌:] اطلاعات

[تاریخ:] ۲۲ مرداد ۱۳۶۲

[شماره:] ۱۷۰۸۲

 

نگاهی به انجمن «ضد بهائیه»، از تاسیس تا بحال (۶)

در شمارههای پیشین این نوشتار، بیشتر به طرح مسائل فکری و موضع انجمن پیرامون آنها پرداختیم. جدایی دین از سیاست و سکوت در برابر ظلم و اسلام قاعدين و ریشههای تاریخی آن و بالاخره بهائیت به عنوان یک جریان استعماری و مبارزه با آن، و روش برخورد «انجمن» در برابر آنها به نقد کشیده شد.

...رژیم گذشته، به لحاظ وابستگیاش به استکبار جهانی، نمیتوانست بدون تاثیر ... خواستههای آن حرکت کند. بهائیت نیز جریانی استعماری بود، هم حافظ منافع استعمارگران و هم حامی سلطهی آنها و مزدورانشان در داخل. رابطه متقابل بود هدف هم متبادل. شاه و بهائیان برای حفظ همدیگر و تداوم منافع امپریالیسم، نیازمند حمایت همدیگر بودند و این برای هر دو ضرورت حیاتی بود. در چنین موقعیتی، وقتی «انجمن» تاسیس میشود، شاه میتواند، در برابر اکثریت مذهبی جامعهی ما پاسخی برای علت حضور بهائیان بیابد، به ویژه آن که بهائیان به طور پنهانی فعالیت میکردند و «انجمن» رسمیتر و علنیتر بود.

از سوی دیگر، دادن اجازهی فعالیت به «انجمن ضد بهائیت» و آزاد گذاردن آن برای مبارزهی فکری با بهائیان، به خصوص در شرایطی که ساواک فعالیتهای دیگر را سرکوب میکرد، به معنی آن بود که رژیم با بهائیان مخالف و طرفدار مذهب است ولی از شورش و خرابکاری تحت عنوان اسلام و مذهب اوقاتش تلخ میشود. و بالاخره حضور «انجمن» میتوانست، پوششی برای تشدید و تقویت و رشد فعالیت زیرکانه و مخفیانهی بهائیان و نهایتا تقویت این پایگاه حامی رژیم باشد.

از سوی دیگر، از آنجا که «انجمن»  تعهد و تضمین دادهاند  خطری برای رژیم محسوب نمیشود. در صورتی که بهائیان که مدعی عدم دخالت در سیاست هستند، سیاسی عمل میکردند و بسیاری از پستهای حساس را در اختیار داشتند و از آنجا که مبارزهی «انجمن» با بهائیان تنها در زمینههای فکری بود، از این ناحیه هم خطری متوجه آنها نبود و بدین وسیله، چپاول و غارت مسلمین ټوسط بهائیان و با حمایت رژیم ادامه مییافت و از به وجود آمدن يك جريان مبارزهی جدی علیه بهائیان و منافع اقتصادی و سیاسی آنان جلوگیری میشد. مجتمعهای عظیم کشت و صنعت و کارخانجات و صنایع بزړگ کشور که در اختیار هژبر یزدانیها و ثابت پاسالها بود، و البته در کنار یهودیان صهیونیست و خاندان پهلوی معدوم، بهترین گواه مدعای ماست و جالب است که «انجمن»، هیچگاه بدین مسائل نمیپرداخت.

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]