[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] اطلاعات

[تاریخ:] ٢٨ اسفند ١٣٣۵

 

نامه آیتالله بهبهانی به نخست‌وزیر درباره شرکت زنان در انتخابات

 

این نامه از طرف حضرت آیتالله بهبهانی برای آقای نخست‌وزیر ارسال گردیده است:

مقام منیع ریاست وزراء عظام دام اقباله

البته آن مقام منیع توجه دارند که قوانینی که از مجلس میگذرد کلیه باید مخالف شرع مقدس نباشد و هر قانونی مخالف شرع اقدس باشد قانونیت ندارد در جلسه ماقبل آخر مجلس سنا غفلت یا تغافل شده و در باب دخالت زنان در هر دو مرحله حق انتخاب نمودن و انتخاب شدن بعد از یک سئوال و جواب که از قرار معلوم مصنوعی و مواضعه بوده است اتخاذ شده این مسئله موجب اضطراب و نگرانی طبقات مختلف مخصوصاً علماء اعلام در مرکز و غیره شده لازم است هیئت محترم دولت متوجه باشد که دخالت دادن مخدرات در هر یک از مراحل انتخابات شهرداری یا مجلسین چون مستلزم محرمات شرعیه مقدس است و قانونیکه مشتمل بر تجویز دخالت ایشان باشد بموجب صریح قانون اساسی قانونیت ندارد و در دو سال قبل هم احکامی از مراجع فتوی در این باب صادر و بطبع رسیده البته هیئت دولت علیه از اقدام باین امر غیر مشروع خودداری خواهد فرمود.

الاحقر محمدالموسویالبهبهانی عفی عنه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]