[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] اطلاعات

[تاریخ:] ۲۰ مرداد ۱۳۶۲

[شماره:] ۱۷۰۸۱

 

نگاهی به انجمن «ضد بهائیه» از تأسیس تا انحلال (۵)

برخورد سطحی با جریان استعماری بهائیت

حکایت کردهاند که شخصی، سالها پیش، در اوج قدرت بهائیان در ایران، نزد یکی از اندیشمندان دلسوز و فعال و پرتلاش میآید و ناله سر میدهد که: ای آقا، چه نشستهاید. از هیچ جا خبر ندارید. فرزندان ما برای مطالعهی دروس خود به پارک میروند و بهائیان که وقاحت را از حد گذراندهاند، میآیند و کتب گمراه کننده را در کنار آنان میگذارند و افکار منحرف را در مغز آنان فرو میکنند و آنان را از راه راست منحرف میسازند.

پس از این مقدمه، همانگونه که قبلاً وعده دادیم، امروز پیرامون بهائیت سخن میگوئیم:

همان‌گونه که گفتیم، سه گونه برخورد در برابر مسئله‌ی مهدویت وجود دارد، یک برخورد اصیل و دو برخورد انحرافی هر دو برخورد انحرافی در فتنه میروید و در فتنه هم رشد میکند و بهائیت بارزترین برخورد انحرافی فرصت‌طلبانه از مسئله‌ی مهدویت است که دقیقاً در فتنه ایجاد شد.

ممکن است، گفته شود که در هر حال بهائیت، واقعیت تلخی است که ما شاهد آن بودهایم و در سراسر جهان گسترش فراوانی یافته است؟ در پاسخ باید گفت که آيا گسترش بهائیت معلول چیست؟ معلول آن است که خود واقعا ماهیت مستقل داشته و به لحاظ قدرت ذاتی این پیشرفت را کرده است یا آن که دستهای استعمار آن را رشد داده است؟

گسترش بهائیت، گسترش استعمار است و مبارزه با آن، باید مبارزهی همه جانبه با استعمار در جبهههای نظامی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و تبلیغاتی باشد. و این نکتهیی است که «انجمن» از درک آن عاجز ماند یا نخواست درک کند!

طبیعی است که بهائیان مدعی بودند در سیاست دخالت نمیکنند، تا بتوانند، به عنوان یک آئین، آن کسی را که می‌خواهند بفریبند. اما چه کسی است که نداند، بهائیت سیاسیترین حزب است. توسط بیگانه ایجاد شد و همگام با دگردیسی استعمار، پایگاههای حمایتش از روس به انگلیس و از انگلیس به آمریکا و صهیونیسم تغییر یافت.

امروزه چه کسی از بهائیان حمایت میکند و این همه سر و صدا که در جهان، صهیونیستها، ریگان، اروپای جنایتکار، سوسیالیستهای فرانسه و... برای اعدام چند بهائی جاسوس صهیونیست به راه انداختهاند، برای چیست؟ آیا جز این است که بهائیت یک حزب سیاسی است که همهی نیروهای استعماری از آن حمایت میکنند؟

وانگهی، به خوبی به خاطر دارم که «انجمن» چه تلاشها برای مسلمان کردن یک بهائی میکرد. همهی امکانات و نیرو و وقت خود را مصرف میکردند و پس از مدتی فعالیت، کسانی را در جلسات بهائیان نفوذ میدادند تا از کار آنها مطلع شود. و مگر چقدر توانستند که بهایی مسلمان کنند؟

آیا واقعا در چنان شرایطی روا بود که تنها با نوشیدن پپسی مبارزه شود؟ یا آن که باید به فکر روشهای مهمتر استعمار برای منحرف کردن جوامع مسلمان میافتادیم و با آنها و با مزدوران داخلی آن که بخشی از آنان را بهائیان تشکیل میدادند مبارزه میکردیم؟ آیا درست است که در لجنزار، بدنبال کشتن یک مگس باشیم و در اندیشهی خشکاندن ریشهی فساد نباشیم؟ بهائیت يك حزب سیاسی مورد حمایت استعمار است و گسترش و نفوذ آن بدون دخالت استعمار غیرممکن بود.

اگر ضربه‌یی باید وارد بشود، بر پیکر استعمار باید فرود آید و انتظار ما از مبارزان علیه بهائیت هم چنین بود.

به ویژه آن که پس از پیروزی انقلاب اسلامی، بهترین موقعیت برای چنین مبارزهایی به وجود آمد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]