[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه‌:] اطلاعات

[تاریخ:] پنجشنبه چهارم اسفند ماه ۱۳۶۲

[شماره:] ۱۷۲۴۰

[صفحه:] ۲۱

 

«ولایت» عنصر اساسی خط امام

بقیه از صفحه ۱۹

...انزوای کامل این نیز، برنامههای فراوانی تدارک میشود که در زمینههائی موفقیتهایی نیز به دست میآورند، از قبیل: رواج روشنفکر زدگی و علم‌زدگی (بمعنای جدید) در نزد برخی از روحانیون، كشاندن برخی روحانی نماهای ضعیفالنفس به شکمبارگی و شهوترانی، سرکوب شدید روحانیت متعهد و مبارز، ترویج مستقیم و غیر مستقیم واتیکان شدن قم که «دارالتبلیغی» مدرن باشد و به نشر علوم بیضرر و بیخطر اسلامی بپردازد و با اجازه ساواک عليه برخی مفاسد جزئی و حاشیهای مقاله بنویسد و یا به مبارزه با صرف پپسی کولا بپردازد آنهم در شرایطی که کارخانههای مدرن شراب سازی ایران به تولید رسیدهاند و رسماً در رسانههای گروهی تبلیغ میشوند. و اینکه بروند به سراغ مبارزه با بهائیت آنهم فقط بشكل خاصی که بهیچ جا ضرری نزند و در عوض انبوهی از جوانان را - که اگر آزاد باشند شاید بنحوی علیه رژیم فعالیت بکنند - جذب کرده و مغزشان را با لاطائلات بهائیان و «آنتی بهائیان» پر کنند و عملا پذیرفتن ولایت طاغوت را در سایه ساواک به ازای گرفتن جواز این مبارزه... ترویج نمایند و در این میان مسئله انتظار فرج و قيام جهانی حضرت مهدی (عج) را نیز بگونهای انحرافی در عمل بعنوان ابزاری برای تضمین بقای حکومت طاغوت بکار بگیرند...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]