[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه‌:] اطلاعات

[تاریخ:] شنبه ۱۵ شهریور ماه ۱۳۵۹

[شماره:] ۱۶۲۳۲

[صفحه:] ۹

 

حمله شدید آیتالله خلخالی به حامیان قاچاقچیان

روزنامه انقلاب اسلامی و احیاناً کیهان این روزها در صدد طرفداری از باند قاچاق درآمده و بعنوان سئوال مطالبی را در روزنامه از قول خواننده و یا تلفن کننده مجهولالهویه عنوان میکنند که «آیا میبینید و میدانید که چهارده نفر را در عرض ده ساعت محاکمه و محکوم به اعدام نمودهاند؟!» و «آیا میدانید که پیرمرد هشتاد سالهای را بازداشت نمودهاند» و...

...تا امام مستقیماً دستور نفرمایند ما راه خود را دنبال خواهیم کرد، روزنامهها و یا خبرنگاران میخواهند از آقای رئیس جمهور راجع به اعدام اینجانب سئوال کنند!! ولی غافل از آنکه حکم اعدام اینجانب را جلوتر از اینها، مافیا، صهیونیزم بینالملل، کارتر در ایالات متحده امریکا و صدامحسین و مناخیمبگین و انورسادات صادر، کردهاند و جلوتر از اینها و یا هم قدم طرفداران جمهوری خلق مسلمان و آیاتالله آنها این حکم را گرفتهاند؛ و اینها تازه بکار افتادهاند و نمیدانند که ما قبل از همه آنها ریشه صهیونیزم بینالملل و امپریالیسم جهان خوار و فئودالیزم و فراماسونر و بهائیگری و ضد انقلاب را جویده و از ایران زمین بزبالهدان تاریخ انداختهایم...

...صادق خلخالی ۱۳ شهریور ۱۳۵۹

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]