[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه‌:] اطلاعات

[تاریخ:] ۱۳ آبان ۱۳۶۰

[شماره:] ۳۶۵

 

سؤالاتی که من از انجمن ضد بهائیت کردم، آغازکننده‌اش مردم بودند

در رابطه با سخنان آیتالله جنتی امام جمعه قم و عضو فقهای شورای نگهبان در مورد انجمن ضد بهائیت برای روشن شدن بیشتر مسئله با ایشان به گفتگو نشستیم.

آیت‌الله جنتی در مورد انگیزه طرح سؤالاتشان در مورد انجمن ضد بهائیت گفتند: درباره اینها از اول يك علامت سئوالهائی بود چه قبل از پیروزی انقلاب، چه بعد از پیروزی انقلاب.

منتهي بنظر میآمد که تعقیب آن خیلی لزومی ندارد و ضرورتی برای پیگیری احساس نمیشد، بعد از پیروزی انقلاب هم باز يک مقداری با اینها تماس گرفته میشد ولی بصورت يك مطلبی که لازم باشد آدم درباره‌اش بحثی بکند احساس نمیشد تا اینکه اخیراً آنهم به چه دلیل نمیدانم، ولی در میان مردم سؤال‌های زیادی مطرح شده بود، بصورتی که غالب جاهائیکه از ما سؤالاتی میشد، معمولاً یکی از سئوالها این بود و نامههائی میآمد به وسائل گوناگون، تلفنی، شفاهی و مرتب میپرسیدند.

و ما احساس کردیم که این یک سؤالی است در سطح جامعه.

این سئوال برای مردم بود، ابتدا مردم بودند که واقعاً این سئوال را میکردند. آغاز کننده سئوال من نبودم. سئوال مال مردم بود.

آیتالله جنتی در بخش دیگری از سخنان خود اضافه کردند:

آن چیزی که درباره اینها مطرح است بصورت یک سئوال رسمی که نوعاً هم از ما این نکته سئوال میشود و يك سئوال عمده است مسئله ولایت فقیه است و فشار سئوال مردم بیشتر روی این است. و در رابطه با همین باید آنها تصمیم بگیرند. یعنی اینها متهماند به اینکه ولایت فقیه را به آن معنائی که دیگران و خط امامیها قبول کردهاند اینها قبول ندارند. در خاتمه آیتالله جنتی اشاره کردند که بهرحال اینها باید جواب این سئوال را بدهند و اینجور هم که مشاهده میشود قرار است جواب بدهند و جراید هم باید جواب آنها را درج کنند تا برای مردم روشن بشود آنوقت اگر توضیحاتی لازم بود باز ما خواهیم گفت. مشروح مصاحبه آیتالله جنتی فردا از نظرتان خواهد گذشت.

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]