[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

 

[روزنامه:] اطلاعات

[تاریخ:] شنبه ۱۵ آذر ماه ۱۳۵۹

[شماره:] ۱۶۳۰۳

[صفحه:] ۳

 

شیخ مصطفی رهنما:

چگونه از یک توطئه ترور، نجات یافتم

شیخ مصطفی رهنما مسئول جمعیت ایرانی تعاون با فلسطین که چندی پیش مورد تعقیب عدهای قرار گرفت که قصد ترور او را داشتند در یک گفتگوی اختصاصی با خبرنگار اطلاعات در مورد این حادثه گفت:

در جریان انقلاب اسلامی ما، طبعاً یک عدهای دوست کامل و مخلص برای انقلاب هستند و عدهای دیگر که منافع نامشروعشان به خطر افتاده است، از قبیل ساواکی‌ها، رهبران بهائیها، فئودالها و یا حتی همان طوری که امام اشاره کردهاند، آخوندهای فاسدی که از طرف ساواک تغذیه میشدند و سخنی در آن زمان از وضع نامساعد رژیم عنوان نمیکردند، در صدد برآمدند از موقعیت استفاده کرده همگام با اهداف امپریالیزم و صهیونیسم بینالملل به خیال خام خودشان وضع را به شکل سابق برگردانند. بر این اساس بود که امام در روز آخری که آقای آذری قمی دادستان انقلاب مرکز بودند ایشان بعداً به من گفتند به ایشان دستور دادند رهبران بهائیها و فعالانشان را که با دربار همکاری کامل داشتند و از مقام و مال سوءاستفاده کرده و ضدیت با اسلام داشتهاند مجازات شوند.

بعداً من با وزیر ارشاد، آقای دکتر باهنر، دفتر تبلیغات اسلامی صحبت کردم و قرار بر این شد که ما در مقابل این گروه جاسوس که یکی از شعبههای امپریالیزم هستند و با فراماسونرها یک ارتباط کاملی دارند مقابله نکنیم. عدهای که جزو رهبران و فعالانشان هستند، دستگیر و مجازات شوند و به جزای اعمال غیرقانونی‌شان برسند. ما برای آن اکثریت بهائیها که افراد عادی هستند، و بر اثر وضع نامساعدی که اسلام در زمان منحوس آریامهری داشت فریب خوردند برنامه ارشادی بگذاریم. قرار شد یک مجموعه دلسوزانه و هدایتگر درست بکنیم و مشغول درست کردنش هستیم تا اینها ارشاد بشوند و اسلام را بشناسند. ما وظیفه داریم اسلام را معرفی کنیم. ما وظیفه نداریم که مردم را مجبور کنیم تا مسلمان بشوند قرآن مجید دستور داده است: (لااکراه فی دین[۱]) «در پذیرش اسلام هیچ اجباری نیست» باید قانع شوند و اگر قانع شدند، دست از آن شیوه بهائیگری که مذهبی ساخته شبکه جاسوسی دشمن است و بطور مسلم اصلا جنبه دینی و مذهبی ندارد بردارند. و اگر ارشاد نشوند این نیست که ما مجازاتشان کنیم، چون اینها هم یک افرادی هستند از مردم. بایستی یک شکل مناسبی با آنها تماس گرفته شود...

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]

 

[۱] آیه ۲۵۶ سوره بقره ِّ ...