[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] اطلاعات

[تاریخ:] سه شنبه ۱۵ شهریور ماه ۱۳۶۲

[شماره:] ۱۷۱۰۲

[صفحه:] ۶

 

«مسئله شرعی» ساخت و پاخت با سلطنت جابر به اندازه‌ای حل شده بود که انجمن دیگر تبدیل به جناح مذهبی حکومت شده بود

در شناخت حزب قاعدین زمان

نوشته: ع- باقی (قسمت ششم)

مبارزه علیه بهائیت با تکیه بر رژیم طاغوتیان ...و محکوم کردن حق اعتراض به رژیم و مسئولیت آنرا از عهده انجمن برداشتن انسان را بیاد تعالیم بهائیت می‌اندازد آنجا که می گویند بهائیان حق اعتراض بر هیچ حکومتی را ندارند ... فقط مأمور به اطاعت هر حکومت‌اند» و «بی اجازه آن کمترین حرکتی نباید بنماید» و «آنان باید اهریمن را فرشته انگارند و دشمن خونخوار را دوست وفادار» و انجمن هم که گمان می‌برد بهائیها بخاطر همین دستورات به ظاهر مودت آمیزشان توانسته‌اند مقداری هوادار جمع کنند، از همین راه وارد مبارزه شد .... یا وقتی که مشاهده می‌کرد بهائیت زیر سایه حکومت وقت به راحتی و آزادانه تبلیغ میکند انجمن هم از همین راه وارد می‌شد و در ظل توجهات شاهانه قرار می‌گرفت...

وقتی یکی از روحانیون مبارز (برادر حمید زاده) پس از شکنجه ... تحت بازجوئی قرار می‌گیرد ... می‌گوید که «شما چرا مثل آقای حلبی و دیگران نمی‌خواهید از دین دفاع کنید ... اما این عالم بزرگوار را با این فعالیتهای گسترده که با بهائیت مبارزه میکند رها کرده‌اید ...» (۳) ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]