[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه‌:] اطلاعات

[تاریخ:] ۶ اسفند ۱۳۵۴

[صفحه:] ۱۰

 

دولت انگلیس، برای تضعیف دولت ایران جزیره خارک را اشغال کرد...

...منوچهرخان معتمدالدوله گرجی حاکم اصفهان، خوزستان و فارس بود این مرد دستگاه سلطنت برای خودش ترتیب داده بود وقتی که در سال ۱۲۶۳ در اصفهان فوت کرد، چون خواجه بود و اولاد نداشت برادرزادهاش گرگین خان بشاه و صدراعظم راجع بثروت سرشارش نوشت تا مگر بجای عمو، حکومت آن ایالات را بدو بدهند ثروتی کلان و هفت کرور پول از او بجا ماند...

...لازم بتوضیح میداند که همین منوچهرخان معتمدالدوله کسی است که سید باب را در اصفهان پناه داد تا مگر بتواند از آب گلآلود ماهی بگیرد و از سر و صدائی که بر اثر ظهور باب ایجاد شده بود، اوضاع را آشفتهتر و راه صدارت را بروی خود هموار کند.

مورخین بابی و بهائی از منوچهرخان بخوبی یاد کردهاند و برایش مقام روحانی قائل شدهاند و گفتهاند از معتقدان صمیمی سید باب بوده، در حالیکه معتمدالدوله که قبلاً ارمنی بود و چون باسارت آقا محمد خان قاجار درآمد ظاهراً مسلمان شد و نزد فتحعلی شاه تقرب زیادی پیدا کرد در حالیکه طبق شواهد بسیاری او بهیچ آئین و مسلکی اعتقاد نداشته. و جانبداریش از سید باب جنبه سیاسی داشته است...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]