[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه‌:] اطلاعات

[تاریخ:] ۲۴ مرداد ۱۳۶۲

[شماره:] ۱۷۰۸۴

 

یادداشت

نگاهی به «انجمن ضد بهائیه» از تأسیس تا انحلال (۷)

علم زده، سیستم گرا، حسابگر، عافیت طلب و جدا از مردم

بحث امروز ما بیشتر پیرامون تحولات انجمن است و علل و عوامل آن و نتایجی که از آن میتوان گرفت.

گفتیم که در فضایی آکنده از خستگی و سرخوردگی بسیاری از مبارزان و تشدید جو راحت طلبی و سکوت و قعود و در شرایطی که سرکوب و خفقان حاکم بود و تز جدایی دین از سیاست تبلیغ می‌شد، «انجمن» به وجود آمد تا دانسته یا ندانسته خود عاملی برای تشدید جو مذکور گردد.

در برخورد با بهائیان، این شیوه کاملاً واضح بود. انجمن چنان برای نفوذ چند نفر از افراد خود در میان بهائیان برنامه ریزی می‌کرد که گویی تنها شیوه‌ی مبارزه با آنان، این است. بحثهای لفظی و جدلی و خالی از محتوا و روح و معنا در برخورد با کتب و نوشته های بهائیان هم یکی از این روشهاست.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]