[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه‌:] اطلاعات

[تاریخ:] یکشنبه ۱۷ مهرماه ۱۳۶۲

[شماره:] ۱۷۱۲۸

[صفحه:] ۱۴

گزارش

 

حزب توده، حزب قاعدین

در شناخت حزب قاعدین زمان

نوشته: ع – باقی

(قسمت سی یکم(

محور بعدی جزوه منتشره خط کفر وابسته به شرق این است که میگوید «انجمن حجتیه زاده امپریالیسم است و بزرگترین حامی او امپریالیسم آمریکاست» ولی این ننگ بر پیشانی خود حزب توده و نوچههایش نیز میدرخشد و ضمن نوکریهای فراوان، برای ابرقدرت شرق و اعتراف رهبران آن به سالها جاسوسی رایگان برای «کاگب»، این حزب یکی از مبلغین سرسختتر «شرط انقلاب و پیروزی تکیه به شوروی است»...

...با مطرح کردن این مسئله که انجمن چگونه درباره امام زمان میاندیشد، سعی در بیارزش کردن و لوث کردن این عقیده نموده (همان هدفی که بهائیت را برای رسیدن به آن اختراع کردند) و همه را بپای افشاگری انجمن میگذارد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]