[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه‌:] اطلاعات

[تاریخ:] شنبه ۱۶ مهر ۱۳۶۲

[شماره:] ۱۷۱۲۷

[صفحه:] ۶

 

حزب توده، حزب قاعدین

در شناخت حزب قاعدین زمان

نوشته: ع – باقی

(قسمت سیام)

مدتی پیش جزواتی در چند شماره و فاقد نام ناشر و نگارنده، تحت عنوان «ماهیت ضد انقلابی انجمن حجتیه را بشناسیم» منتشر شد که بنا به اطلاعات موثق و از سیاق کلام جزوات و نوع تحلیلهای آن معلوم میشود که متعلق به خط کفر شرق است. و از سوی حزب خائن توده و گروههای جوانتر مشابه آن انتشار یافته است...

...مارکسیستها و منحرفین و لامذهبان واقف باشند که اگر انجمن ضد بهائیت از جامعه اسلامی مطرود است. آنها از نظر امت اسلامی و مطابق فتاوای تمامی مراجع عظیمالشان نجس هستند و خود را نمیتوانستند و نخواهند توانست به انقلاب اسلامی و مردم بچسبانند.

اما قاعدین در مقابل مارکسیستها در سالهای پیش از انقلاب، حساسیتی نداشت و حتی مارکسیست شدن افراد را به بهائی شدن ترجیح میداد، و پس از انقلاب «دفعتا» متوجه شده است که حزب توده و مارکسیسم، دشمن خطرناکی است و با عمده کردن خطر حزب توده و نفوذ او در ارگانها و ... در تلاش برای رشد دادن یک جریان انحرافی و منسی نمودن موانع اصلی، انقلاب موجب رشد حزب توده میشدند و اصولاً انجمن با حمله به حزب توده برای خود، حقانیت و مشروعیت کسب میکرد. و با هر اندیشه و عمل خلاف انجمن، برخورد افترا آمیز داشت و برای کوبیدن آن، برچسب تودهای، مارکسیستی و ... میزد و حزب توده نیز متقابلاً با کوبیدن انجمن و سوابق او، در حقیقت میخواست سرپوشی بر گذشته ننگین خود نهاده و از راه حمله به انجمن، برای خود حقانیت و مشروعیت کسب کند. و همانطور که در سطور پیش گذشت مانند عمل خود انجمن، هر خلاف اندیشه و عمل مارکسیستی خودشان را به انجمن منسوب میکردند و لذا هر دو برای انقلابی نمائی نوک پیکان حملات را متوجه همدیگر کرده بودند و این امری بود رضایتبخش برای طرفین.

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]