[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه‌:] اطلاعات

[تاریخ:] ۱۰ خرداد ۱۳۵۹

[شماره:] ۱۶۱۵۴

[صفحه:] ۴

 

م - رجبی

«شریعت» بردار

کسانی بیشتر از همه سنگ به سینه میزدند که سالها نوکری و دست نشاندگی خود را به استبداد و استعمار نشان داده بودند و هیچگونه پایگاهی در بین مردم نداشتند.

این افراد که در چند شبکه سیاسی - عقیدتی متمرکز شده بودند، عبارت بودند از: فراماسیونها، بهائیان، ازلی ها و سوسیالیست ها! هرچند که این گروه ها اختلاف سلیقه های جزیی با هم داشتند، اما در الگو قرار دادن سیستم سیاسی و اجتماعی غرب همداستان بودند...

...بنظر شهید نوری و یارانش، نظام سیاسی اروپا که بر اساس قوانین ساخته فکر انسان است، به علت نداشتن شریعت مدون و محکم است، اما اسلام که در همه امور کلی و جزیی احكام خاص و متین دارد بهیچوجه لزومی به اقتباس قوانين فرنگ برای نظام سیاسی اش را ندارد.

در یکی از این لوایح، میتوان به مشخصات افراد و گروه های موجود در اولین دوره مجلس شورای ملی که بمردمی ترین انتخابات مشروطیت مشهور شده است پی برد: «... هر مجلسی که در این زمان برپا شود و ده نفر در او جمع آیند. چهار نفر طبیعی، یک نفر بابی و دو نفر فرنگی مآب و سه نفر هم شیعه اثنی عشری، آنهم جاهل مرکب یا عامی محض یا تابع شهوت و بنده شکم که معنی فهم را نداند، فضلا از آنکه ادراک خیر و شر را بنماید پس چه خواهد بود حال مجلسی که به اسم معدلت معتقد و عددش یک صد و سی نفر از وکلا و منتخبین باشد که البته در این مجلس همه قسم از مردم مذکور خواهند بود. ...» (تاریخ مشروطه ایران، احمد کسروی، ص ۴۳۴)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]