[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه‌:] اطلاعات

[تاریخ:] شنبه ۹ مهر ماه ۱۳۶۲

[شماره:] ۱۷۱۲۱

[صفحه:] ۶

 

در شناخت حزب قاعدین زمان

جدایی دین از سیاست و جدائی انجمن از سیاست!

نوشته: ع – باقی (قسمت بیست و چهارم)...

مذهب تشیع و سیاست، دو جزء انفکاک ناپذیراند...

...بلکه جریان خطرناکتر از تز جدائی دیانت از سیاست را تعقیب میکردند. چرا که این تز، دخالت در سیاست را نفی نمینماید، ولی آنرا از دین جدا میداند و رسالت دین را منحصر به پاره‌ای دستورات اخلاقی میپندارد ولیکن این دو فرقه متضاد، یعنی انجمن بهائی و ضد بهائی، نه تنها مروج انفكاك مذهب و سیاست هستند بلکه اساساً مداخله در سیاست را از عهده خود خارج میدانند. و جالبتر آنکه هر دو دسته نیز به لحاظ ظاهر غیر سیاسی (این دو گروه فقط در برابر حکومت جائر پهلوی غیر سیاسی بودند) آزادانه از طرف رژیم فعالیت میکردند. زیرا این امر با آمال دستگاه مامور استعمار مطابقت داشت و زحمت آنانرا در پیشبرد این طرح استعماری میکاست و عقیده مندرج در اساسنامه، همان چیزی بود که رژیم اختناق شاه نیز مدافع آن به حساب میآمد...

...شهید هاشمینژاد در زمینه عدم دخالت قاعدین در سیاست میفرمایند: «اگر کسی را احساس میکردند که در فعالیتهای سیاسی است، عذرش را میخواستند و این خلاف خط امام است. دیگر بهمین دلیل بود که رژیم اجازه میداد، آنها در زمینه مبارزه با بهائيت کار کنند. برای اینکه برای رژیم این مسئله مطرح بود که سر جوانان را یکجا بند کنند که کاری به کار آمریکا، رژیم، نفت و شرایط سیاسی کشور نداشته باشند»...

...دسیسه استعماری تبلیغ جدائی دین از سیاست و شكل دهشتزا تر از آن، یعنی اصولا عدم مداخله در سیاست، خود ماهیت و هدف سیاسی دارد. و لذا انجمن اگرچه مثل بهائیت علیالظاهر غیر سیاسی است لیکن هر دو پدیدهای با ریشه‌های سیاسی هستند. قاعدين کسانی بودند که آیتالله خزعلی میگوید که افراد (انجمن) اجازه فعالیت سیاسی نمیدادند» (۶) و شهید هاشمینژاد نیز میفرماید: «اگر کسی را احساس میکردند که در فعالیتهای سیاسی است عذرش را میخواستند و این خلاف خط امام است. دیگر بهمین دلیل بود که رژیم اجازه میداد، آنها در زمینه مبارزه با بهائیت کار کنند، برای اینکه برای رژیم این مسئله مطرح بود که سر جوانان را يك جا بند بکند که کاری به کار آمریکا و رژیم و نفت و شرایط سیاسی کشور نداشته باشند...

...یکی از سرگرمیها هم این بود که بروید با بهائیت مبارزه کنید البته نه به طور مطلق». (۷)

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]