[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه‌:] اطلاعات

[تاریخ:] یکشنبه ۲۲ تیر ماه ۱۳۵۹

[شماره:] ۱۵۱۸۸

[صفحه:] ۲

 

در مجلس به آزادی سرلشکر باقری اعتراض شد

پیشنهاد سپردن محاکمه کودتاگران به آیتالله خلخالی

در جلسه امروز مجلس شورای اسلامی که ساعت ۹ و چهل و پنج به ریاست دکتر یدالله سحابی تشکیل گردید، پیشنهاد شد که آیتالله خلخالی مأمور رسیدگی به پرونده عوامل توطئه کودتای اخیر و محاکمه آنان شود...

...مشکلات مردم زورآباد

شجونی آنگاه در زمینه مشکلات مردم زورآباد کرج صحبت کرد و گفت: کسانیکه باعث راه بندان دو سه روز اخیر شده بودند، چند تن از آنها بهائی هستند و من شماره ماشینهای آنها را یادداشت کردهام...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]