[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه‌:] اطلاعات

[تاریخ:] یکشنبه ۲۴ آذر ماه ۱۳۶۴ – ٢ ربیع الثانی ١۴٠۶ - ۱۵ دسامبر ۱۹۸۵

[شماره:] ۱۷۷۶۳

[صفحه:] ۳

 

وزیر امور خارجه، قطعنامهای مجمع عمومی سازمان ملل را محکوم کرد

وزیر خارجه: هیچ کس در نظام جمهوری اسلامی ایران به صرف عقیدهاش تحت تعقیب قرار نمیگیرد، مگر این که دست به توطئه بزند

روابط ما با کشورهایی که در مجمع عمومی سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی ایران رأی دادهاند، مورد ارزیابی مجدد قرار خواهد گرفت.

هدف بانیان این قطعنامه، حمایت از حقوق بشر نیست، بلکه ایجاد و تحمیل یک فشار سیاسی بر جمهوری اسلامی ایران است.

ما به مجمع عمومی به عنوان مجامعی که در جهت تحقق عدالت گام برمیدارند، نگاه نمیکنیم.

اگر کشورهای جهان سوم سلطهی ابرقدرتها را پذیرفتند از این نوع حرکتهای ایذایی مصون هستند و الا در معرض تهاجمات روانی و تبلیغاتی قرار خواهند گرفت...

...وزیر خارجه افزود: ما دلائل انکارناپذیری در اختیار داریم که حکومتهایی نظیر حکومت آمریکا از این افراد حمایت آشکار کرده و حتی بهائیان به عنوان جاسوسان و عوامل صهیونیسم در کشور ما افرادی هستند که در آمریکا و برخی از کشورهای غربی تلاشهایی علیه جمهوری اسلامی داشتهاند...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]