[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه‌:] اطلاعات

[تاریخ:] سه‌شنبه ۱۴ تیر ۱۳۷۳ – ۲۵ محرم ۱۴۱۵ – ۵ ژوئیه ۱۹۹۴

[شماره:] ۲۰۲۳۳

 

...حقوق بشر و اختلاف دیدگاه اسلام و غرب

نوشته: دکتر سامی ابوساحلیه

ترجمه: ه – بروجردی...

...محدودیتهای آزادی مذهبی: با وجود اینکه دین اسلام غیر مسلمانان را به پذیرش این دین تشویق میکند، مسلمانان را از تغییر دین باز میدارد و آنرا ارتداد بشمار می‌آورد و مجازات شرعی میکند. همچنین در دایره جزائی خود اجازه نمیدهد پیروانش به ادیان غیر مجاز نظیر بهائیت بپیوندند. گذشته از این نکات کشورهائی مانند عربستان محدودیتهائی را در زمینه بر پا داشتن آئینهای مذهبی برای غیرمسلمانان در نظر گرفته است...

- محدودیتهای غیر مسلمانان در اخذ تابعیت و دستیابی به پستهای دولتی و برخورداری از حقوق سیاسی

- وجود قوانین سخت و طاقت‌فرسای جزائی در اسلام که سنگسار و قطع عضو و یا قصاص و اعدام را در برمیگیرد...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]