[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه‌:] اطلاعات

[تاریخ:] چهارشنبه ۲۶ دی ماه ۱۳۵۸

[شماره:] ۱۶۰۵۲

[صفحه:] ۹

 

چرا از نامزدی ریاست جمهوری کناره‌گیری کردم؟!

از آیتالله خلخالی

وقتی وارد صحنه شدیم، دیدیم در برابر تبلیغات پوستری وعکس‌های دیواری و رنگی و جنجالهای سر هم بندی دیگران نه پول داریم و نه پارتی و ماندیم حیران و سرگردان...

...شور انقلاب چنان حماسهای آفرید که در تاریخ جهان بیسابقه بود. يك شبه دستگاههای تبهکارانه فراماسيون و بهائیت، ساواك و سیا و موساد، و بالاخره دستهای پر خون و جنایت بار را در خاورمیانه برید و آنها را تا ماوراء بحار قرار داد، ولی با عنوان شدن سیاست گام بگام از طرف دولت باصطلاح انقلابی، امپریالیزم جهانخوار و صهیونیزم بینالملل به شکست خود سر و سامان بخشید...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]