[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] اطلاعات

[تاریخ:] تاریخ ۸ خرداد ۵۸

[شماره:] ۱۵۸۶۶

 

از سوی گروه ضربت مهدیه شیراز، «حضیرة القدس» محفل بهائیان اشغال شد و گروهی از عشایر و مجاهدین وابسته به این مهدیه محل مذکور را تحت مراقبت قرار گرفتند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]