[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه‌:] اطلاعات

[تاریخ:] ۱۵ شهریور ماه ۱۳۵۹

[شماره:] ۱۶۲۳۲

[صفحه:] ۳

 

چرا افشاء نمیکنند؟

آقای شیخ علی تهرانی در مصاحبهای گفته بودند که در مجلس عدهای هستند که در دوران طاغوت خود را گروه ضد بهائیت مینامیدند و معتقد بودند که اگر امام خمینی به ایران بیایند حکومت کمونیستی برقرار میکنند «!» ایشان همچنین گفته بودند من فتوکپی چکی را که شاه به یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی میداده است، دارم.

از ایشان بعنوان یک روحانی سؤال میکنم که اگر چنین چیزی هست و چرا اسامی آنها را افشاء نمیکنید؟

روحالله نهاوندی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]