[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] آسیا

[شماره:] ۱۱۵

[تاریخ:] ۲۸ اردیبهشت ۱۳۳۴

 

[عکس - محمود قاتـقی]

آقای محمود قاتـقی که از بازرگانان جوان و متدینین است و در روز اشغال حظیرة القدس اولین کسی بود که بالای بام رفته بانک الله‌اکبر بگوش مسلمانان رسانید بدفتر آسیا اطلاع داده شد بخرج خودش حاضر است خظره [حظیرة] القدس را مبدل به مسجد آبرومندی نماید و در صورتیکه این امر میسر نباشد مخارج آنرا برای دستگیری مسلمانان مستمند اختصاص دهد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]