[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] استخر

[تاریخ:] ۲۸ فروردین ۱۳۳۸

[شماره:] ۱۷۷۴

 

از دفترچه خاطرات

در یکی از اطاقهای یک خانه قدیمی هنوز بحال خود باقی است، اولین انجمن تبلیغاتی و سخنرانی بنام «انجمن اسلامی» منعقد میگردید. در گوشه همین اطاق و اطاقهای نظیر آن بود که اولین خشتهای انقلاب سیاسی فارس، بدستهای پاک و بی‌آلایش نهاده شد و مشاهده این مکانها که در هفته اول سال جدید اتفاق افتاد، خاطرات جدیدی در ذهن نگارنده زنده کرد که در این شماره آنها را مطالعه میفرمائید...

... تهمت بهائی‌گری

... نفوذ و تاثیر تبلیغات انجمن اسلامی تا جائی رسید که خطبا و واعظین و روضه‌خوانها و معرکه ‌گرم‌کنها که باصطلاح روح ارتجاعی در آنها متمکن بود و از آینده خود بیم داشتند که این بد صدای خطرناکی است و اگر ریشه کرد، خیلی آثار خرافی و عوام فریبی و خرسواری را ریشه‌کن میکند، اینها در مقام مقاومت و تعرض برآمدند، و به نسبت و آتهامیکه [اتهامیکه] خیلی رایج بود و بازاری داشت، یعنی تهمت بهائی‌گری و بیدینی و لامذهبی متوسل شدند...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]