[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه‌:] اصلاحات

[تاریخ:] ۱۷ آبان ۱۳۴۴

[شماره:] ۱۴۷

 

فرمانداری نظامی و جلب رضایت حضرت آیتالله عظمی آقای بروجردی

شخص تیمسار بختیار و افسران فرمانداری که در مسلمانی آنها هیچ شک و شبههئی نداریم همواره برای اجراء نظریات مرجع و ملجاء شیعیان یعنی حضرت آیتالله عظمی آقای بروجردی مصمم و حاضر بوده تا آنجا که برای جلب رضایت معظمالیه برای اولین مرتبه سنتی گذاردند و میلاد حضرت خاتمالانبیاء (ص) را در مرکز فرمانداری جشن گرفتند این اقدام تیمسار بختیار علاوه بر اینکه موجب رضایت عموم علماء اعلام و شیعیان پایتخت گردید سابقه‌ای را ایجاد نموده که در سالهای بعد هم اگر فرمانداری نظامی وجود داشته باشد ناچار بانعقاد چنین جشنی هر کس که فرماندار نظامی باشد خواهد بود و موضوع مهمتر آنکه انعقاد این جشن در عمارت حظیرةالقدس که تحت تصرف و مرکز حکومت نظامی است انجام گردید.

استقبال بی نظیر مردم که بدون اغراق یکدهم کلیه رجال و مردان پایتخت شرکت کرده بودند نیز خودش بسیار قابل توجه بود.

اشعار و خطابههائی که از ساعت ۴ بعد از ظهر تا ساعت ۷ خوانده شد و هلهله شادی طبقات مختلف همه را مسرور نموده بود افسران ارشدی که با سینیهای شیرینی و میوه و چاهی از مردم پذیرائی میکردند و درود و صلوات متوالی این جمعیت انبوه که هر ساعت این سالن باین بزرگی پر و خالی میشد همه حکایت از صداقت و صمیمیت و دینداری ارتش مسلمان ایران مینمود.

ما از پیشگاه حضرت احدیت مسئلت مینمائیم که توفیق بیشتری به تیمسار بختیار و افسران و سربازان ارتش ملی ایران عنایت فرماید که بیش از پیش به تحکیم دین مبین اسلام همت گمارند:

ضمناً ناگفته نگذاریم پس از خاتمه جشن حاضرین از دست حضرت آیتالله فیروزآبادی هر کدام یک سکه صاحبالزمان عیدی گرفتند و با خوشحالی تمام از آن محل خارج شدند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]