[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] آشفته

[تاریخ:]۲۹ فروردین ١٣۳۴

[شماره:] ۱۵

 

جوش و خروش امسال ماه رمضان نسبت بسالهای گذشته مخصوصاً سال بیش خیلی کمتر است. - سال گذشته مذاکراتی از پشت رادیو تهران شروع شد و حمله به بهائی ها طوری آغاز گردید که آنروز گرم بودند ولی بعد مشکلات زیادی برای دولت و مملکت چه در داخل و چه در خارج فراهم کرد.

دولت امسال از گذشته تجربه آموخت و اجازه نداد رادیوی دولتی جز برنامه عادی چیزی داشته باشد - مواعظ مذهبی در روزها حذف و شبها هم کمتر موعظه مذهبی از رادیو داریم - دعای سحر و افطار هم تقليل یافت.

هر سال مساجد هم بلندگوهای فراوان داشتند و مسجد سر پل تجریش دائم حرف میزد و امسال در این دو سه روز ما سکوت کامل داریم - رویهمرفته هرچه امور مذهبی خالی از جنجال باشد که عواقب ناگوار پیش نیاورد بهتر است و بدیهی است آنکه مسلمان واقعی و معتقد به شعائر اسلامی است بهرحال با آرامش و متانت کار خود

 

[ادامه این مقاله در این سند موجود نیست]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]