[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] آشفته

[تاریخ:] ۱۵ شهریور ۱۳۳۴

[شماره:] ۳۵

 

وقایع جالب مراسم عزاداری امسال

چرا فلسفی در مراسم عزاداری امسال شرکت نکرد؟

شتر زینب در خیابان ناصریه رم کرد! و شمر سر امام حسین را رها کرده از تخت روان بزیر آمد و بدنبال او شروع بدویدن کرد!!

سفیر پاکستان بزبان اردو نوحه می‌خواند و در میان صفوف سینه ‌زنهای شهر ری با برادرانش سینه میزد و گریه میکرد – این نمایندۀ مجلس قمه زد و بیمار شد و این زن چادر سیاه، سفیر پاکستان را از اتوموبیلش بزیر کشید!

با آنکه تصور میرفت امسال در مراسم عزاداری یکبار دیگر مبارزه علیه بهائی ها شدت یافته و وعاظ و سخنگویان علیه آنها بنشر مطالبی بپردازند، بطور کلی در این باره صحبتی بمیان نیامد و گویا این امر بتوصیه مقامات دولتی برای جلوگیری از تشنجات صورت گرفت

آقای فلسفی که علمدار این مبارزه بود بهمین جهت مطلقا از رادیو تهران سخنرانی نکرد، زیرا معتقد بود از این موقعیت بنفع مبارزۀ علیه بهائی ها باید استفاده کرد و چون اینکار مجاز نبود او خودداری از سخنرانی رادیو را ترجیح داد و حتی در مراسم عزاداری کاخ گلستان نیز شرکت نداشت و فقط بمجالس مجامع عادی قناعت کرد و مهمتر از همه اینکه در روز عاشورا مطلقا از خانه خارج نشد و به تنهائی در خانه خود بخواندن ادعیه مخصوص بایام عزاداری مبادرت ورزید.

نماینده‌ایکه قمه زد!

مع الوصف مراسم عزاداری امسال با آنکه بپای مراسم سالهای قبل نمیرسید، باشکوه و جالب بود امسال چند تن از علمای روحانی از جمله آیت اله شهرستانی فتوی دادند که قمه‌ زنی در مراسم عزاداری امری ضروری نیست و توصیه کردند که از این عمل خودداری شود، با اینوصف بطوریکه یکی از نمایندگان مجلس شورایملی نقل میکرد آقای احمد بیات ماکو نمایندۀ خوی در مجلس شورایملی که هر سال در مراسم عزاداری قمه میزند زیر بار این توصیه‌ها نرفت و شب عاشورا به قمه‌زنی پرداخت و هم اکنون نیز بر اثر جراحات شدیدی که بسر او وارد آمده بیمار و بستری است!

در مراسم عزاداری امسال شبیه‌سازیها جالب‌تر از سالهای گذشته بود. امسال برای اولین بار در مراسم عزاداری شبیه امام حسین را هم ساخته بودند.

[عکس] آقای فلسفی امسال در مجامع عمومی کمتر ظاهر میشد

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]