[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] آرام

[تاریخ:] ۶ اسفند ۱۳۳۷

[شماره:] ۲۰

 

چند برگی از کتاب «کجرویهای کسروی» تالیف دانشمند محقق آقای فرهنگ نخعی

...اکنون برای آنکه وجه تشابه عقاید کسروی با دیگر دینسازان معلوم شود و حقیقت این نوشته‌ها که کسروی «میراث خور بهائیان» بوده است روشن گردد توجه خوانندگان را باین سطور از کتاب ایقان (کتاب باصطلاح آسمانی بهائیان) جلب مینمائیم که مینویسد:

لم یزل جود سلطان وجود بر همه ممکنات بطور[بظهور] مظاهر نفس خود احاطه فرموده و آنی نیست که فیض او منقطع شود یا آنکه انتظار[امطار] رحمت از غمام عنایت او ممنوع گردد»

و مقصودش این است که فیض خداوند همیشه بوسیله ارسال رسل و انزال کتب و تجدید شرایع و ادیان ادامه دارد و مسلمانان که اسلام را آخرین ادیان میدانند در حقیقت فیض الهی را منقطع می‌شناسند»

کسروی هم همین را میگوید منتهی صاحب ایقان همین مقصود را بفارسی مسجع و مقفی آب نکشیده گفته و کسروی با فارسی از آب گذشته و نم کشیده!

باری بطوریکه دیدیم کسروی اصلاح شرق و رفع پراکندگیها و آشفتگیهای زائیده و برخاسته از دین را کار خدا معرفی میکند و مردم را بیک راهنمای خدائی نیازمند میداند و حتی چنانکه در صفحه ۱۰۲ مینویسد:

چنین کاری جز بنگهداری خدا نتواند بود، جز خدا را بچشم نمیداریم خدا نیز ما را نگه میدارد، خود را متکی بخدا می‌شناسد و بالاخره صریحا ادعا میکند که:

این کاری که برخاسته‌ایم یک جنبش خدائی است!

 


 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]