[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه‌:] اراده آسیا

[تاریخ:] ۳۰ اردیبهشت ۱۳۳۴

[شماره:] ۱۱۴

 

تکلیف کارمندان بهائی بزودی معلوم خواهد شد

بقرار مسموع کارمندان بهائی ادارات اول آنهائی که با اجتماع سر و کار دارند از قبیل کارمندان شهرداری – شهربانی - آمار – فرهنگ در صورتی که مؤثر و مبلغ باشند از کار برکنار میشوند و بدنیال آنها کارمندان سایر وزارتخانها نیز بترتیب در عرض شش ماه اخراج خواهند شد و اگر دست از مرام خود بردارند و در مقام استغفار برآیند در مقابل تعهد مجدداً در شغل دولتی گمارده خواهد شد در صورتیکه در محضر یکی از علماء بدین حنیف اسلام درآیند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]