[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[روزنامه:] اراده آذربایجان

شماره: ۱۰۷

تاریخ: ۳۰ اردیبهشت ١٣٣٤

 

عنوان سرمقاله روزنامه اتحاد ملی در افکار عمومی سوء اثر بخشیده است

در چند سال اخیر، یک رویه ناپسند در اکثر مطبوعات ایران رواج پیدا کرده و آن اینکه بعضی از مدیران جراید برای اغفال و گمراهی مردم و برای اینکه چند نسخه از روزنامه خود را بیشتر بمصرف برسانند، از جعل خبر- کرور عکسهای لخت- تهیه مطالب مهیج و چاپ مقالات مربوط بامور جنسی خود داری نمینمایند و بخاطر دستمالی حاضرند قیصریه را آتش بزنند

روزنامه اتحاد ملی در سرمقاله خود با حروف بیست مینویسد:

"آیا آقای فلسفی با درجه سرتیپی در ارتش استخدام شده؟"

در این موقع که دولت آقای علاء حسب‌الامر حضرت آیت‌الله بروجردی و حمایت مستقیم اعلیحضرت شهریاری و توجه بافکار عمومی عالم اسلام به بستن یک لانه فساد و محفل وابسته باجانب بهائیها اقدام و بدون اینکه خون از دماغ کسی بریزد با مهارت و دقت قابل تحسینی باین وظیفه ملی و دینی خود اقدام کرده است ما نمیدانیم روزنامه اتحاد ملی چه اصراری دارد این نیت پاک دولت و فداکاریهای قابل تقدیس ناطق شهیر " جناب آقای فلسفی" را با نشر اخبار دروغ و مطالب دو پهلو کوچک و ناچیز جلوه داده و آن را آلوده باغراض شخصی و منافع خصوصی نمایش دهد

بطوری که فوقا ذکر گردید همۀ ‌مردم روزنامه اتحاد ملی را نمی‌خرند تا بعد از خواندن آن باین نتیجه برسند که نویسنده روزنامه از آقای فلسفی یک سئوال بیجائی کرده و آقای فلسفی نیز صراحتاً آنرا تکذیب کرده‌اند.‌

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]