[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[روزنامه:] اراده آذربایجان

شماره: ۱۲۶

تاریخ: ۱۵ مهر١٣٣٤

 

فرماندار نظامی در حضیرةالقدس [حظیرةالقدس]

سازمانهای فرماندار نظامی بحضیرةالقدس منتقل گردید.

قسمت اجرائیات فرمانداری نظامی و بعضی از ادارات آن به عمارت حضیرةالقدس محفل سابق بهائیان منتقل گردید.

این انتقال قرار بود چند ماه قبل صورت بگیرد ولی چون تعمیراتی لازم بود در ساختمان صورت بگیرد و شعارهای بر خلاف دین که در گوشه و کنار منقوش شده بود با شعارهای اسلامی تعویض شود لذا به تعویق افتاده و از روز پنجشنبه قسمت اجرائیات در آنجا مشغول کار شد و احتمال میرود بقیه سازمانهای فرماندار نظامی نیز بآنجا منتقل گردد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]